TEL: 1-800-692-0008 FAX: 1-650-692-4109

Seafood

To USA

Grilled Eel

Oritz Price:$155.00

To USA

Japanese Dried Horse Mackerel

Oritz Price:$119.00

To USA

Saba Mackerel

Oritz Price:$102.00

To USA

Salted Salmon Filet

Oritz Price:$127.00

To USA

Marinated Mackerel

Oritz Price:$99.00

To USA

Smoked Salmon

Oritz Price:$93.00

To USA

Premium Fish Roe Set

Oritz Price:$124.00

To USA

Kanefuku Mentaiko

Oritz Price:$142.00

To USA

Hamachi Loin

Oritz Price:$147.00

To USA

Kanefuku Tarako & Mentaiko (Kiriko)

Oritz Price:$145.00

To USA

Bonito Kastuo Tataki

Oritz Price:$152.00

To USA

Kanefuku Tarako

Oritz Price:$142.00

  Price
Oritz Gift Winter Catalog 2019
Loading...